Hong Kong LXC with Lite Routing behind NAT

Lite Routing behind NAT

Hong Kong LXC Lite 0 可用

- 接入 Lumen + Telstra + RETN + PCCWG + NTT + Cogent + HKIX + EIE-HK


1 NATv4 + DHCPv6 + /60 DHCPv6-PD


- 1 vCPU
- 512MB RAM
- 8GB SSD
- 200GB 流量


1Gbps 端口速率*


* 此 1Gbps 須基於公平使用原則來使用,詳情請參閱【知識庫 > Fair Use Resources】